اتحادیه دامداران ایران

اسامی اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران ایران


عضو هیئت مدیره : جناب آقای عباس نادری

 

نایب رئیس هیئت مدیره : جناب آقای مهندس حسين نعمتي

منشی هیئت مدیره : جناب آقای محمود معروفی

عضو هیئت مدیره : جناب آقای مهندس بحری

 

عضو هیئت مدیره : جناب آقای دکتر جمشید سلیمانی

 

بازرس : جناب آقای رحمان طوسی

 

بازرس : جناب آقای عبدالخالق سبحانی

مدیرعامل : جناب آقای مهندس سعيد سلطاني