صفحه اصلیخرید و فروش

خرید و فروش

 

مورخ 1396/07/15

ردیف

نهاده

قیمت(ریال)

1

جو بنادر شمالی

8900

2

جو بنادر جنوبی


9000

3

ذرت برزیل

8200

4

ذرت اکراین



5

ذرت روس

9000

6

کتجاله سویا آرژانتین

15800

7

کنجاله سویا پلیت برزیل

14800

8

کنجاله سویا پرک برزیل

 

9

کنجاله کلزا وارداتی



10

کنجاله کلزا کارخانه داخلی

 

11

کنجاله تخت تخم پنبه آذربایجان

قیمت کف بازار

 

 

بازگشت به بالا