صفحه اصلیخرید و فروش

خرید و فروش

 

مورخ 1396/03/30

ردیف

نهاده

قیمت(ریال)

1

جو بنادر شمالی

9350

2

جو بنادر جنوبی3

ذرت برزیل

8100

4

ذرت اکراین

7100

5

ذرت روس

8000

6

کتجاله سویا آرژانتین

14500

7

کنجاله سویا پلیت برزیل

14000

8

کنجاله سویا پرک برزیل

 

9

کنجاله کلزا وارداتی10

کنجاله کلزا کارخانه داخلی

12000

11

کنجاله تخت تخم پنبه آذربایجان

قیمت کف بازار

 

 

بازگشت به بالا