صفحه اصلیاعضاء هیئت مدیره

اعضاء هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره:حسین نعمتی(اتحادیه دامداران قزوین)

نایب رئیس هیئت مدیره:سید محمود موسوی رستگار(اتحادیه دامداران خراسان جنوبی)

منشی هیئت مدیره: عباس نادری آذربایجانی(اتحادیه دامداران فارس)

عضو هیئت مدیره: فرهاد اکبری(اتحادیه دامداران سمنان)

عضو هیئت مدیره: جواد ابراهیمی(اتحادیه دامداران خوزستان)

مدیرعامل:سعید سلطانی سروستانی

بازرس: محمد ایزدی(اتحادیه دامداران قم)

بازرس: محمد احمدی(اتحادیه دامداران خراسان رضوی)

بازگشت به بالا