صفحه اصلیاعضاء هیئت مدیره

اعضاء هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره: فرهاد اکبری(اتحادیه دامداران سمنان)

نایب رئیس هیئت مدیره: جواد ابراهیمی(اتحادیه دامداران خوزستان)

منشی هیئت مدیره: عباس نادری آذربایجانی(اتحادیه دامداران فارس)

عضو هیئت مدیره:حسین نعمتی(اتحادیه دامداران قزوین)

عضو هیئت مدیره:سید محمود موسوی رستگار(اتحادیه دامداران خراسان جنوبی)

مدیرعامل:علیرضا عزیزالهی

بازرس: محمد ایزدی(اتحادیه دامداران قم)

بازرس: صمد معرفت(اتحادیه دامداران اردبیل)

بازگشت به بالا