صفحه اصلیاعضاء هیئت مدیره

اعضاء هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره:فرهاد اکبری(اتحادیه دامداران سمنان)

نایب رئیس هیئت مدیره:جواد ابراهیمی(اتحادیه دامداران خوزستان)

منشی هیئت مدیره: یوسف بیرانوند(اتحادیه دامداران لرستان)

 

عضو هیئت مدیره: حسین نعمتی(اتحادیه دامداران قزوین)

عضو هیئت مدیره: محمد ایزدی(اتحادیه دامداران قم)

مدیرعامل:مجتبی عالی

 

بازرس: قاسم محبی زاده(اتحادیه دامداران اردبیل)

بازرس: کمال خسروبیگی(اتحادیه دامداران مرکزی)

 

بازگشت به بالا